Nom Grau Seg. Segurs Alçada R 1Hipèrico6b 10 m2La Sabina4+ 14 m3Mistela 14 m4Parabolt7Parabolt7Parabolt